Blogi
Written by
Markus Vuorinen
Markus Vuorinen
Head of Service Offering

Viisi käyttötapausta pilvisiirtymään

Suomalaisten pk-yritysten konesaliratkaisut on yleensä suunniteltu melko mustavalkoisesti. Usein päädytään joko omaan konesaliratkaisuun, jossa tehdään kaikki itse, tai vaihtoehtoisesti konesalien ylläpito ja kapasiteetti ulkoistetaan yhdelle toimittajalle. Paras ratkaisu voi kuitenkin olla palveluiden hajauttaminen useammalle toimijalle, jolloin osa palveluista tuotetaan pilvestä ja osa perinteisesti itse tai kumppanin konesalista. Myös analyytikot ovat havainneet, että asiakkaat yhä enemmän hajauttavat IT-ostojaan.

 

VIISI KÄYTTÖTAPAUSTA PILVISIIRTYMÄÄN

Kokemuksemme mukaan parhaimmat onnistumiset pilvisiirtymälle saavutetaan tunnistamalla juuri kyseiselle yritykselle oikeat käyttötapaukset, joista lähteä liikkeelle. Siirtymän perustana on huolellinen suunnittelu ja evaluointi, joiden avulla voidaan tunnistaa yrityksessä ne osa-alueet, joista pilvisiirtymä on järkevä aloittaa. Tässä blogissa käsittelen viisi käyttötapausta, joita kannattaa lähteä siirtämään pilveen ensin.

Uudet sovellukset

Yleisin tapa julkisen pilven käyttöön on olemassa olevien sovellusten korvaaminen kokonaan uusilla tai uusilla räätälöidyillä sovelluksilla. Ihannemaailmassa kaikki sovellukset riippuvuuksineen voitaisiin siirtää kerralla, mutta reaalimaailmassa näin ei voida toimia. Käytännössä sovellusten elinkaari ja niiden uusinta toimii tällöin ohjaavana tekijänä. Usein yrityksillä on vanhoja sovelluksia, joiden siirto ilman transformaatiota ei ole teknisesti mahdollista ja toisaalta transformaatio on liian kallista saavutettaviin hyötyihin nähden. Tässä tapauksessa yleinen ratkaisu on näiden sovellusten pito nykyisessä alustassa toistaiseksi, ja siirtää pilveen vain ne sovellukset, joissa sen on katsottu olevan perusteltua tai niitä ollaan muuten uusimassa.

Julkinen pilvi tarjoaa kuitenkin kiistattomia etuja sovelluskehitykseen esimerkiksi skaalautuvuuden ja lisäominaisuuksien myötä. Esimerkiksi pilvialustojen tarjoamat valmiit sovelluskehitystä tukevat palvelut, kuten tietokannat, kontit ja objektivarastot, helpottavat ohjelmistokehitystä manuaalisen työn vähentyessä automatisoinnin ansiosta. Hyödyt, joita harvoin omien konesalien avulla voidaan saavuttaa.

Datan varmistaminen

Toinen tyypillinen tapa lähestyä pilvipalveluiden käyttöönottoa on datan varmistaminen pilveen. Pilvipalveluiden kautta käytettävät objektivarastot (esim. S3) ovat hyödyllisiä staattiselle datalle, jota ei muokata säännöllisesti. Staattiseen dataan suunnitellut objektivarastot tarjoavat rajattomasti skaalautuvaa tallennustilaa ja mahdollistavat esimerkiksi kuvien, videoiden tai dokumenttien säilömisen kustannustehokkaasti. Varmuuskopioinnissa tämä tarkoittaa esimerkiksi vanhojen levy- tai nauhapohjaisten ratkaisujen korvaamista pilvipalveluiden objektivarastoilla.

Monet nykyisistä varmistusohjelmistoista osaavat hyödyntää pilvipalveluiden API-rajapintoja aivan kuten perinteisiä nauhureita. Hyötyjä ovat mm. se, että varmuuskopiointi sijaitsee maantieteellisesti kaukana primääridatasta ja oikeuksia voidaan hallita tehokkaasti. Näiden lisäksi myös datan säilömiskustannukset ovat volyymista riippumatta merkittävästi edullisempia perinteisiin konesaliratkaisuihin verrattuna.

Katastrofipalautukset (DR)

Kolmas tapa lähestyä julkisen pilvipalvelun käyttöönottoa on katastrofipalautukset (engl. Disaster Recovery, DR). Yhä useampi yritys haluaa tai joutuu rakentamaan kyvykkyyden palautua isommasta katastrofista kuten tulipalosta, jonka seurauksena oma tai kumppanin konesali voi tuhoutua. Katastrofitilanteita varten tulee olla suunnitelma datan palauttamiseen ja palvelujen pystyttämiseen järjestelmien palauttamiseksi. Mikäli yrityksen varmistuspalvelut on siirretty pilveen, on luonnollinen jatkumo rakentaa myös katastrofipalautukset pilven päälle. Tätä ratkaisua puoltaa esimerkiksi varmuus palvelun riippumattomuudesta nykyisestä tuotantoympäristöstä. Suurin osa yrityksistä ei kustannussyistä pidä täyden mittakaavan aktiivista palautusympäristöä. Tällöin ratkaisu on myös kustannustehokas, kun täyden mittakaavan aktiivista DR-järjestelmää ei tarvitse rakentaa itse, vaan pilvipalveluiden nopea provisiointi poikkeustilanteessa mahdollistaa ympäristöjen pystytykset ja hyvät yhdistettävyysmahdollisuudet, kuten VPN:n.

Datan keruu ja analyysi

Neljäs tapa lähestyä julkisen pilvipalvelun käyttöönottoa liittyy sovellusten dataan ja sen analytiikkaan. Yritykset ovat heränneet datalla johtamisen merkityksellisyyteen ja samalla tuskailevat sen pirstaloituneisuutta eri järjestelmissä. Tyypillinen tilanne yrityksissä on se, että dataa syntyy irrallisista järjestelmistä, mutta sitä ei voida järkevästi suoraan korreloida ja analysoida näissä. Tiedon kerääminen ja analysointi voi täten koitua hyvinkin raskaaksi, jos ei jopa mahdottomaksi. Pilvipalvelut tarjoavat hyviä työkaluja datan keruuseen pilvessä sijaitseviin datajärviin, joista tiedon analysointi ja louhinta on merkittävästi helpompaa ja nopeampaa uusilla työkaluilla.

Verkkopalvelut

Viides lähestymistapa pilvisiirtymään on julkiset verkkopalvelut. Usein yrityksillä on asiakkaille julkaistavia ulkoisia verkkopalveluja, joihin lukeutuvat mm. yrityksen verkkosivut sekä erilaiset portaalit. Näihin palveluihin kohdistuvat täysin erilaiset vaatimukset kuin perinteiseen sisäverkon toimistoinfraan, koskien verkkopalvelun käytön syklisyyttä, kävijämäärää ja tietoturvaa.

Sisäisten verkkopalveluiden käyttö ja kävijämäärät on usein staattisempaa ja tietoturva on helpommin hallittavissa, kun palvelut ovat suojatummissa verkoissa. Ulkoisissa verkkopalveluissa kävijämäärät voivat vaihdella suurestikin aiheuttaen isoja kävijämääräpiikkejä esim. sesonkiaikoihin, ja tarpeet tietoturvan suhteen kiristyvät palveluiden toimiessa julkisessa internetissä.

Verkkopalvelujen siirtäminen pilveen tuo saataville monia palvelun laatua parantavia ratkaisuja, kuten esimerkiksi DdoS-suojauksen (Distributed Denial of Service) palvelut eli hajautetun palvelunestohyökkäyksen suojauksen vahvistamiseen tai CDN:n (Content Delivery Network), jonka avulla verkkopalvelun suorituskyky paranee tiedon ollessa lähellä käyttäjää.

Me autamme pilvisiirtymässä

Meillä on useiden vuosien kokemus pilviteknologioista ja olemme auttaneet suomalaisia pk-yrityksiä pilvisiirtymässä menestyksellä. Ymmärrämme, että jokaisen yrityksen tarve on yksilöllinen ja haluamme ennen kaikkea varmistua siitä, että juuri sinun yrityksesi pilvisiirtymä tehdään hallitusti.

Mikäli haluat kuulla lisää siitä, miten olemme auttaneet yrityksiä pilvisiirtymässä, voit tutustua esimerkiksi Esri Finlandin menestystarinaan.
 

Tutustu Esri Finlandin tarinaan

Written by
Markus Vuorinen
Markus Vuorinen
Head of Service Offering