Blogi
Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation

Näin tunnistat pilvi- tai hybridiympäristösi nykytilan ja kehitysmahdollisuudet

Jukka Ahtikari

Edellisessä blogissani toin esille pilven hallinnan haasteita, joita organisaatioissa kohdataan eri muodoissa ja volyymeissä. Yritykset ostavat yhä useammin järjestelmäkokonaisuuksia, sovelluksia ja it-resursseja julkipilvestä. Käytön lisääntyessä on todella tärkeää, että myös pilvi- ja konesalipalveluiden nykytila ja niihin liittyvät teknologiat on kattavasti kartoitettu ja että niiden kehittämisestä ja jatkuvista palveluista on selkeä tilannekuva.

Pilvipalveluiden tarjoamien nopeiden ja ketterien kehitysmahdollisuuksien vuoksi organisaatioilta voi esimerkiksi puuttua pilvi- ja konesaliympäristöistä kattava näkymä – tai se ei ole enää ajantasainen. Tässä vaiheessa tilannekuva käytössä olevista teknologioista tulisi ajantasaistaa nykytilan kartoituksella. Mutta mistä siinä on tarkalleen ottaen kyse?

Kartoituksella luodaan tilannekuva haasteista, kehityskohteista ja vahvuusalueista. Tämän ymmärryksen lisääntyessä saadaan hyötyinä mm. yhtenäinen näkemys nykytilanteesta, kustannustehokkuutta ja lisää vauhtia liiketoiminnan ja digipalveluiden kehitykseen. Nykytilan kartoitus pienentää myös riskejä, jotka voivat realisoitua esimerkiksi palveluiden heikkona käytettävyytenä, runsaina manuaalisina rutiinitöitä, kasvavina kuluina tai tarpeettomina tietoturvauhkina. Ajantasainen tilannekuva selkeyttää myös organisaation hybridiympäristöä, jossa yhdistyvät useimmiten yhä perinteiset konesalit ja pilvipalvelut.

Pilvipalveluita hankitaan ja saatetaan ottaa usein käyttöön pistemäisinä ratkaisuina, joihin voi liittyä toiminta ilman olennaisia kontrolleja tai selkeää sovittua vastuu- ja toimintamallia. Nämä asiat korostuvat erityisesti jatkuvissa palveluissa ja silloin, kun halutaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Suunnitelmallisuus voi olla joskus hyvinkin rajallista, eli eri palveluiden ja järjestelmien väliset riippuvuudet jäävät tunnistamatta. Siksi hallittu kehittäminen vaatii tuekseen järjestelmä- ja tiekarttaa. Ilman näitä apuvälineitä ei tiedetä, mistä it-resurssista ja järjestelmästä kukin vastaa tai miten ja millä askelmerkeillä kehitystä voidaan parhaiten tehdä.
 

Puitteet pilven hyville käytännöille ja sen tuomille hyödyille

Kartoituksen tärkeys kasvaa, kun moderneja pilviratkaisuja integroidaan uusien asiakaskeskeisten digipalveluiden luomiseksi muun muassa perinteisiin palvelu- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Pilvi- ja hybridiympäristön kartoitus tekee palveluksen it-yksikön lisäksi yrityksen liiketoiminnoille ja sen ulkoisille sidosryhmille, esimerkiksi asiakkaille ja kumppaneille.

Tilannekartoituksella luomme samalla puitteet pilviarkkitehtuurin jatkokehittämiselle huomioiden nykyiset ja uudet tarvittavat hyvät käytännöt – esimerkiksi ns. Governance- ja Playbook-näkökulmien kautta.

Kiinnitämme huomiota myös muun muassa kulujen optimointiin, tietoturvaan ja riskienhallintaan, priorisoiden olennaiset kehityskohteet. Olemme kartoitusprojekteissa aina tunnistaneet asiakkaidemme ympäristöissä ja toimintatavoissa parannettavaa. Konfiguroidun palvelutuotteistuksemme ansiosta kartoitustyöt on voitu toteuttaa tehokkaasti ja läpikäynnin tulokset saatu raportoitua suhteellisen vaivattomasti.

On suositeltavaa kartoittaa nopeasti kehittyviä ja ketterästi muuttuvaa pilviympäristöä säännöllisin väliajoin. Tällöin voidaan varmistaa ajantasainen tilannekuva ja esimerkiksi aktiivinen Governance myös operatiivisella tasolla.

Kiinnitämme kartoituksessa huomiota muun muassa seuraaviin kokonaisuuksiin:
 

1) Pilviarkkitehtuuri.

Käymme läpi mitä pilviresursseja yrityksessäsi käytetään, ja miten palveluympäristön perustat on tehty. Perustuksen pitää olla julkipilvenkin osalta kunnossa, kattaen muun muassa palvelurakenteet, toiminnan periaatteet, tietoturvan sekä selkeät tehtävä- ja roolivastuut. Kun nämä ovat hallinnassa, pilvipalveluiden laajentaminen on suoraviivaisempaa ja tehokkaampaa. Pilven hyödyntäminen on palveluiden kasvaessakin edelleen turvallista.

On hyvä myös huomioida seuraavia kysymyksiä: Mahdollistaako it-arkkitehtuurisi palveluiden nopean kehittämisen? Kuinka pitkiä ovat eri järjestelmien elinkaaret? Toimivatko teknologiat yhteen? Onko konfiguroinnissa ja kokonaisuuden orkestroinnissa haasteita?

Tutustumme pilven käyttöasteisiin ja tunnistamme it-resurssit, kuten tarpeettoman pilvipalvelun. Kukaan ei halua maksaa tarpeettomista resursseista.
 

2) Kriittiset toimintamallit ja kontrollit.

Tarkastelemme asiakkaamme tietohallinnon edellytyksiä palvella liiketoimintayksiköitä ja sovelluskehittäjiä. Sujuuko uusien palveluiden kehittäminen tehokkaasti ja järkevään hintaan?

Tutustumme mahdollisiin tarkastuslistoihin, pilven pelikirjoihin (ns. playbook) sekä järjestelmäkarttoihin. Voivatko sovelluskehittäjänne tuoda uusia elementtejä tuotantoympäristöösi ilman riittäviä valvontamekanismeja ja yhtenäistä toimintamallia? Hoituvatko testaukset ja määrittelyt yhteisen pelikirjan mukaisesti?

Kun ympäristöjä luodaan sovitun prosessin ja (automatisoitujen) toimenpiteiden mukaisesti, syntyy myös vähemmän virheitä ja manuaalista työtä. On tärkeää tunnistaa myös siirtymät kehityksestä ylläpitoon, eli jatkuvien palveluiden toiminta normaalissa muutoksenhallinnassa tai erityisissä häiriötilanteissa.

On myös tärkeää hyödyntää automaatiota ja esimerkiksi pilvipalveluiden natiiveja välineitä luoda positiivisia kontrolleja ja ohjausta sekä toimintaa tukevia seurantaraportteja. Olennaista on löytää sopiva tasapaino ja sujuva yhteistyömalli eri toimijoiden, kuten myös sovellustoimittajien, välille.


3) Pilvitiimi ja pilvipalveluiden hankinta.

Pilvipalvelut kehittyvät jatkuvasti, niiden hyödyntämistavoista puhumattakaan. Tällaisten muutosten seuranta on haastavaa, eikä kovin helposti onnistu yksittäisen henkilön toimesta.

Onko yritykselläsi pilvitiimiä? Entä minkälaista osaamista tiimi pitää sisällään?

Pilviosaamisessa ja sen kehittämisessä on yrityksissä usein haasteita. Omaa osaamista kannattaa vahvistaa käyttämällä myös ict-kumppanin asiantuntijoita. Tämä on myös olennaista tunnistaa uutta kumppania valittaessa.

Kuka huolehtii jatkuvuudesta, poikkeamista ja muutoshallinnasta? Seuraako kukaan kokonaisuutta tai sitä, miten muutokset vaikuttavat muuhun ympäristöön? Kuka ylläpitää pilven it-järjestelmiä?

Kartoituksessa arvioimme myös pilvipalveluiden kustannuksia, optimointimahdollisuuksia ja hankintatapoja.

Kenellä on oikeus ostaa pilviresursseja? Miten päivitykset ja varmistukset hoituvat? Onko niissä ollut viiveitä?
 

4) Tilannekuva ja kehityspolku.

Toteutamme tilannekartoituksen tapauskohtaisesti huomioiden yrityksesi toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja erilaiset toiveet liittyen esimerkiksi liiketoiminnan ja it-järjestelmien prioriteetteihin.

Yhtenä monista kehityshankkeistamme mainittakoon yhteistyömme tunnetun suomalaisen mediatalon kanssa. Tässä projektissa toteutettuun Azure-pilviympäristön tehtiin Health Check -nykytilakartoitus, jossa havaitsimme kehityskohteita hallittavuuden lisäksi mm. pilviresurssien nimeämiskäytännöissä, läpinäkyvyydessä ja orkestroinnissa. Ympäristössä oli aiemmin vaikea tunnistaa, miten yksittäiset pilvielementit liittyivät tiettyyn palveluun ja kenen vastuulle se kuului. Kävimme läpi pilvessä olevien palveluiden liitynnät julkiseen verkkoon mahdollisten tietoturvariskien osalta. Kartoituksessa havaittiin mm. tarpeettomia pilvipalveluita ja tarvetta selkeyttää pilvipalveluihin liittyviä vastuita kehittämisestä jatkuviin palveluihin. Läpikäynnin ja korjaavien toimenpiteiden tuloksena saatiin aikaan kustannussäästöjä, selkeytettiin ja tehostettiin eri sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä palautettiin yhtenäisen hallintamallin kautta läpinäkyvyys ympäristön kokonaistilaan. 
 

Löydä oikeat ratkaisut tunnistamalla kehityskohteet ja mahdollisuudet

Tunnetko pilviympäristösi merkittävimmät haasteet? Piileekö pilvipalveluissa hyödyntämättömiä mahdollisuuksia?

Tämän saat selville Health Check -kartoituksellamme. Kattava tilannekuva mahdollisuuksista ja kehitystarpeista tarjoaa parhaimmat puitteet oikea-aikaisten, toimivien ratkaisujen suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Health Check -kartoituksen toteuttaa Azure-, AWS-, tai Google-sertifioitu asiantuntijamme. Asiantuntija käy tulokset läpi ja antaa kehitysehdotukset niiden pohjalta.

Luomme siis organisaatiosi käyttöön kehityspolun kohti hyvin hallittua, parhaisiin käytöntöihin perustuvaa kapasiteetti- ja pilviratkaisua.

Jos haluat syventää tietoasi pilviympäristön nykytilan kartoituksesta, suosittelemme tutustumaan webinaariimme Tunnista ympäristösi kipu- ja kehityskohteet.

 

Katso webinaari

 

 

Jukka Ahtikari
Telia Inmics-Nebula

Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation