Microsoft-pilvipalvelusopimus

 

Tämä Microsoft-pilvipalvelusopimus on solmittu asiakkaan edustaman yhtiön tai, jos asiakas ei ole määrittänyt yhtiötä Tilausta hankittaessa tai uusittaessa, asiakkaan (”Asiakas”) ja Microsoft Ireland Operations Limitedin (”Microsoft”) välillä. Se koostuu alla olevista ehdoista ja määräyksistä, käyttöoikeuksista, palvelutasosopimuksesta sekä kaikista näissä asiakirjoissa viitatuista asiakirjoista (yhdessä ”sopimus”). Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona asiakkaan Jälleenmyyjä toimittaa asiakkaan Tilauksen. Keskeisimmät termit on määritelty kohdassa 10.


1. Oikeuksien myöntäminen, oikeudet ja ehdot

Kaikki tällä sopimuksella myönnetyt oikeudet ovat ei-yksinomaisia ja ei-siirrettäviä ja voimassa niin kauan kuin Asiakas tai mikään sen Konserniyhtiöistä ei olennaisesti riko sopimusta.

A. Ohjelmisto. Hyväksyessään kunkin tilauksen Microsoft myöntää Asiakkaalle rajoitetun oikeuden käyttää Ohjelmistoa tilatun määrän mukaisesti.

 1. Käyttöoikeudet. Niitä käyttöoikeuksia, jotka ovat voimassa Asiakkaan tilatessa Ohjelmiston, sovelletaan Asiakkaan Ohjelmiston sillä hetkellä viimeisimpään versioon kohdistuvaan käyttöön. Tuleviin versioihin ja uuteen Ohjelmistoon sovelletaan kyseisten tulevien versioiden ja uuden Ohjelmiston julkaisuhetkellä voimassa olevia Käyttöoikeuksia. Microsoftin tietyn version Käyttöoikeuksiin tekemiä muutoksia ei sovelleta, jollei Asiakas itse niin halua.
 2. Tilapäiset ja pysyvät käyttöoikeudet. Tilausperusteisesti käytettävissä olevat käyttöoikeudet ovat tilapäisiä. Kaikkien muiden käyttöoikeuksien osalta Ohjelmistoa koskeva käyttöoikeus muuttuu pysyväksi sitten, kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

B. Online-palvelut. Asiakas saa käyttää Online-palveluita tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 1. Online-palveluiden ehdot. Asiakkaan tilauksen tekohetkellä tai  tilauksen uusimishetkellä voimassa olevia Online-palveluiden ehtoja sovelletaan kyseisen tilausjakson ajan. Kulutuksen perusteella määräajoin laskutettavissa Online-palveluissa kunkin laskutusjakson alussa voimassa olevia Online-palveluiden ehtoja sovelletaan käyttöön kyseisen jakson ajan.
 2. Keskeyttäminen. Microsoft voi keskeyttää Online-palvelun käytön, jos Asiakas rikkoo Sallitun käytön käytäntöä tai ei vastaa väitettyyn sopimusrikkomukseen. Microsoft ilmoittaa asiasta Asiakkaalle kohtuuden mukaan ennen Online-palvelun keskeytystä.
 3. Loppukäyttäjät. Asiakas valvoo Loppukäyttäjien tapaa käyttää palveluita ja on vastuussa siitä, että Loppukäyttäjät käyttävät Tuotetta tämän sopimuksen mukaisesti. Asiakkaan tulee esimerkiksi varmistaa, että Loppukäyttäjät noudattavat Sallitun käytön käytäntöä.
 4. Asiakkaan Tiedot. Asiakas on yksin vastuussa kaikkien Asiakastietojen sisällöstä. Asiakas varmistaa ja vakuuttaa, että Microsoftilla on riittävät oikeudet Asiakastietoihin Online-palveluiden toimittamiseksi Asiakkaalle siten, ettei Microsoft riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia ja ilman, että Microsoftille muodostuisi velvoitteita Asiakasta tai jotakin kolmatta osapuolta kohtaan. Microsoft ei ota itselleen mitään muuta vastuuta Asiakkaan tiedoista tai Asiakkaan Tuotteen käytöstä kuin mitä tässä sopimuksessa on nimenomaisesti määritetty tai sovellettava laki vaatii.
 5. Asiakkaan vastuu omista tileistään. Asiakkaan vastuulla on kaikkien ei-julkisten, Asiakkaan Online-palveluiden käyttöön liittyvien tunnistautumistietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen. Asiakkaan on ilmoitettava asiakastuelle viipymättä Asiakkaan tilien tai tunnistautumistietojen mahdollisesta väärinkäytöstä tai Online- palveluihin liittyvistä turvallisuusongelmista.

C. Käyttöoikeuksien siirrot. Käyttöoikeuksien siirtämisiä ei sallita lukuun ottamatta sitä, että Asiakas voi siirtää vain täysin maksetut pysyvät käyttöoikeudet (1) Konserniyhtiölle tai (2) kolmannelle osapuolelle yksinomaan niiden laitteiden tai työntekijöiden kolmannelle osapuolelle siirtämisen yhteydessä, joille käyttöoikeudet on määritetty, osana (a) Konserniyhtiön tai Konserniyhtiön osan yritysmyyntiä tai (b) sulautumista, joka liittyy Asiakkaaseen tai Konserniyhtiöön. Tällaisen siirron tapahtuessa Asiakkaan ja sen Konserniyhtiöiden on poistettava käyttöoikeuden alaisen Tuotteen asennus ja lopetettava sen käyttö sekä tuhottava mahdolliset kopiot. Mikään tässä sopimuksessa ei kiellä Ohjelmiston siirtoa sovellettavan lain sallimissa rajoissa, jos jakeluoikeus on käytetty loppuun.

D. Oikeuksien pidättäminen. Tuotteet on suojattu tekijänoikeuksin sekä muun immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta. Microsoft pidättää itsellään kaikki ne oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä sopimuksessa. Mitään oikeuksia ei myönnetä muutoin kuin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Oikeus käyttää Ohjelmistoa laitteessa ei anna asiakkaalle minkäänlaista oikeutta hyödyntää Microsoftin patentteja tai muita Microsoftin immateriaalioikeuksia kyseisessä laitteessa tai muussa ohjelmistossa tai laitteessa.

E. Rajoitukset. Asiakas saa käyttää Tuotetta ainoastaan tämän sopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta: (1) selvittää Tuotteen tai Korjauksen valmistustapaa, purkaa tai hajottaa sitä taikka yrittää tehdä niin, (2) asentaa tai käyttää muiden kuin Microsoftin ohjelmistoa tai teknologiaa millään tavalla, joka voisi asettaa Microsoftin immateriaalioikeuksille tai tekniikalle muita käyttöoikeusehtoja, tai (3) kiertää Tuotteen tai Korjauksen teknisiä rajoituksia tai Tuotteen dokumentaation rajoituksia. Asiakas ei saa ottaa mitään Online-palveluiden käyttöä mittaavia laskutusmekanismeja pois käytöstä, käsitellä niitä luvattomasti tai yrittää kiertää niitä. Asiakas ei saa levittää, alilisensoida, antaa vuokralle, lainata, jälleenmyydä tai siirtää Tuotteita kokonaisuudessaan eikä osittain, ellei tässä sopimuksessa tai Tuotetta koskevassa dokumentaatiossa erikseen toisin sallita.

F. Esikatseluversiot. Microsoft saattaa tuoda Esikatseluita saataville. Esikatselut toimitetaan ”sellaisenaan”, ”kaikkine vikoineen” ja ”kun saatavilla” eivätkä ne sisälly palvelutasosopimukseen ja kaikkiin tässä sopimuksessa oleviin rajoitettuihin takuisiin. Esikatseluilla ei välttämättä ole asiakastukea. Esikatseluversioiden tietoturva-, säädöstenmukaisuus- ja yksityisyysominaisuudet voivat olla tavallista heikompia tai erilaisia kuin muissa Palveluissa, kuten Esikatseluversion Online-palveluiden ehdoissa ja version mukana mahdollisesti toimitetuissa ylimääräisissä ilmoituksissa on tarkemmin kerrottu. Microsoft voi muuttaa Esikatseluversioita tai lopettaa niiden toimittamisen milloin tahansa ilmoittamatta tästä asiakkaalle. Microsoft voi myös päättää olla tuomatta Esikatseluversiota yleisesti saataville.

G. Tuotteiden käyttöoikeusehtojen noudattamisen todentaminen.

 1. Oikeus todentaa sopimuksen noudattaminen. Asiakkaan on pidettävä kirjaa niistä Tuotteista, joita Asiakas ja sen Konserniyhtiöt käyttävät ja jakelevat. Microsoftilla on oikeus omalla kustannuksellaan tarkistaa Tuotteiden käyttöoikeusehtojen noudattaminen. Asiakkaan on viipymättä toimitettava Microsoftin palkkaamille  riippumattomille tarkastajille kaikki heidän kohtuudella pyytämänsä, todentamista edistävät tiedot mukaan lukien pääsy järjestelmiin, joissa Tuotteita käytetään, sekä todiste niiden Tuotteiden käyttöoikeuksista, joita Asiakas tarjoaa käyttöpalveluna, alilisensoi tai levittää kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu suorittamaan Microsoftin määrittämän itsenäisen tarkastuksen, jonka Microsoft voi pyytää vaihtoehtona kolmannen osapuolen suorittamalle tarkastukselle.
   
 2. (Oikeudet korvaukseen sopimuksen noudattamatta jättämisen tapauksessa. Mikäli tarkastuksessa tai itsenäisessä raportoinnissa paljastuu oikeudetonta Tuotteiden käyttöä, Asiakkaan on 30 päivän kuluessa (1) tilattava riittävä määrä käyttöoikeuksia kattamaan koko käytön tai jakelun määrä ja (2), jos oikeudetonta käyttöä on vähintään 5 %, Asiakkaan on korvattava Microsoftille tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ja hankittava tarpeelliset lisäkäyttöoikeudet 125 %:n hintaan voimassa olevan tuotehinnaston ja asiakkaan hintatason mukaan. Oikeudettoman käytön prosenttiosuus perustuu senhetkiseen käyttöön ostettujen käyttöoikeuksien kokonaismäärään verrattuna todellisten asennusten määrään. Mikäli oikeudetonta käyttöä ei ilmene, Microsoft ei suorita Asiakkaalla ainakaan vuoteen uutta vastaavaa tarkastusta. Edellä mainitun tarkastusoikeuden käyttäminen ei tarkoita sitä, että Microsoft luopuisi tämän sopimuksen muusta täytäntöönpanosta taikka immateriaalioikeuksiensa suojelemisesta muilla lain sallimilla keinoilla.
   
 3. Tarkistusprosessi. Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle vähintään 30 päivää etukäteen aikeestaan tarkastaa Asiakkaan ja Asiakkaan Konserniyhtiöiden käyttämien tai jakamien Tuotteiden käyttöoikeusehtojen noudattaminen. Microsoft käyttää riippumatonta tarkastajaa, joka on salassapitovelvollinen. Itsenäisessä tarkastuksessa kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan sopimuksen noudattamisen todentamista varten. Tämä tarkastus suoritetaan normaalina työaikana tavalla, joka ei kohtuuttomasti häiritse Asiakkaan toimintaa.

 

2. Tilaukset, tilaaminen

A. Jälleenmyyjän valinta. Asiakkaan on valittava alueellaan valtuutettu Jälleenmyyjä ja ylläpidettävä jälleenmyyjäsuhdetta. Mikäli Microsoft tai Jälleenmyyjä haluaa lopettaa keskinäisen liiketoiminnan, Asiakkaan on valittava korvaava Jälleenmyyjä tai hankittava Tilaus suoraan Microsoftilta, jolloin Asiakkaalta voidaan edellyttää muiden ehtojen hyväksymistä.

B. Saatavilla olevat Tilaustarjoukset. Asiakkaan saatavilla olevat Tilaustarjoukset tulevat asiakkaan sen Jälleenmyyjältä, ja tarjoukset voidaan yleisesti ottaen luokitella seuraavasti tai ne voivat olla seuraavien yhdistelmiä:

 1. (Online-palveluiden sitoutumistarjous. Asiakas sitoutuu etukäteen ostamaan tietyn määrän Online-palveluita käyttöönsä Voimassaoloaikana ja maksamaan Online-palvelun jatkuvasta käytöstä etukäteen kausittain.
 2. Kulutustarjous (josta käytetään myös nimitystä ”Maksa vain käytöstä”). Asiakas maksaa varsinaisesta käytöstä ilman etukäteissitoumusta.
 3. Rajoitettu tarjous. Asiakas saa maksutta käyttöönsä rajallisen määrän Online-palveluita tietyksi aikaa (esimerkiksi ilmaisena kokeiluversiona) tai osana jotakin muuta Microsoftin tarjousta (esimerkiksi MSDN:ää). Tämän sopimuksen palvelutasosopimusta koskevia ehtoja ei välttämättä sovelleta tällaisiin tarjouksiin.
 4. Ohjelmistositoutumistarjous. Asiakas sitoutuu etukäteen ostamaan tietyn määrän Ohjelmistoa käyttöönsä Voimassaoloaikana ja maksamaan Ohjelmiston jatkuvasta käytöstä etukäteen kausittain.
   

C. Tilaaminen.

 1. Tilaukset on tehtävä Asiakkaan nimetyn Jälleenmyyjän kautta. Asiakas saa tämän sopimuksen nojalla tehdä tilauksia Konserniyhtiöidensä puolesta ja myöntää Konserniyhtiöilleen Tilauksen hallinnointioikeudet. Konserniyhtiöt eivät kuitenkaan saa tehdä tilauksia tämän sopimuksen nojalla. Asiakas voi myös siirtää 1.a ja 1.b kohdassa myönnetyt oikeudet kolmannelle osapuolelle kolmannen osapuolen käyttöön Asiakkaan sisäisessä liiketoiminnassa. Jos Asiakas myöntää Ohjelmistoon tai Asiakkaan Tilaukseen liittyviä oikeuksia Konserniyhtiöilleen tai kolmansille osapuolille, tämä sopimus sitoo kyseisiä Konserniyhtiöitä tai kolmansia osapuolia, ja Asiakas suostuu siihen, että Asiakas on yhteisvastuussa kyseisten Konserniyhtiöiden tai kolmansien osapuolten toimista, kun nämä käyttävät Tuotteita.
   
 2. Asiakkaan Jälleenmyyjä voi antaa Asiakkaan muokata Tilausjakson aikana tilattujen Online-palveluiden määrää. Tilaukseen lisättyjen Online-palveluiden käyttöoikeus päättyy kyseisen Tilauksen päättyessä.
   

D. Hinnoittelu ja maksaminen. Asiakkaan Jälleenmyyjä määrittelee kunkin Tuotteen hinnat sekä laskutus- ja maksuehdot.

E. Uusiminen.

 1. Uusiessaan Tilauksensa Asiakkaan on ehkä allekirjoitettava uusi sopimus, lisäsopimus tai tämän sopimuksen täydennys.
   
 2. Asiakkaan Tilaus uusitaan automaattisesti, ellei asiakas ennen Voimassaoloajan päättymistä toimita Jälleenmyyjälleen ilmoitusta päätöksestään olla uusimatta Tilausta.
   

F. Oikeus oppilaitosten, valtionhallinnon tai voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen versioihin. Asiakas suostuu siihen, että jos Asiakas ostaa oppilaitosversion tai version valtionhallinnolle tai voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, Asiakas täyttää vastaavat kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat seuraavilla sivustoilla:

 1. Oppilaitosten tarjouksissa oppilaitoksen vaatimukset (hallinnolliset toimistot ja koululautakunnat, julkiset kirjastot tai julkiset museot mukaan lukien), jotka ovat osoitteessa http://go.microsoft.com/academic;.
 2. Valtionhallinnon tarjousten osalta vaatimukset, jotka ovat osoitteessa http://go.microsoft.com/government; ja
 3. Voittoa tavoittelemattoman yhteisön tarjouksen osalta vaatimukset, jotka ovat osoitteessa http://go.microsoft.com/nonprofit.

Microsoft pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa todentaa vaatimusten täyttyminen ja keskeyttää Online-palvelun toimittaminen, jos vaatimukset eivät täyty.

G. Verot. Osapuolet eivät ole vastuussa mistään sellaisista toisen osapuolen veroista, jotka toinen osapuoli on lain mukaan velvollinen maksamaan ja jotka aiheutuvat tai ovat seurausta tässä sopimuksessa mainituista toimenpiteistä. Kaikki kyseiset verot ovat sen osapuolen vastuulla, joka on lain mukaan velvollinen ne maksamaan.
 

3. Voimassaolo ja voimassaolon päättyminen

A. Sopimuksen voimassaolo ja voimassaolon päättyminen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes Asiakkaan Tilaus vanhentuu tai irtisanotaan. Asiakas voi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ottamalla yhteyden Jälleenmyyjäänsä. Tämän sopimuksen lakkaaminen tai irtisanominen päättää ainoastaan Asiakkaan oikeuden tehdä uusia tilauksia muista Tuotteista tämän sopimuksen mukaisesti.

B. Voimassaolon päättyminen syystä. Jos jompikumpi osapuoli rikkoo tätä Sopimusta, toinen osapuoli voi irtisanoa rikotun sopimuksen (kokonaan tai osittain, tilaukset mukaan lukien) antamalla ilmoituksen. Jos rikkomus on korjattavissa 30 päivän kuluessa, purkavan osapuolen tulee ilmoittaa rikkovalle osapuolelle purkuperusteesta ja antaa mahdollisuus korjata rikkomus 30 päivän aikana.

C. Tilauksen peruuttaminen. Jälleenmyyjä määrittää mahdolliset ehdot, joiden mukaan Asiakas voi peruuttaa Tilauksen.

 

4. Tietoturva, yksityisyys ja tietosuoja

A. Jälleenmyyjän hallinnoijan käyttöoikeudet  ja  Asiakkaan  Tiedot.  Asiakas myöntää ja hyväksyy, että (i) valittuaan Jälleenmyyjän tästä tulee ensisijainen Online-palveluiden hallinnoija Voimassaoloajaksi ja sillä on Asiakkaan tietojen hallinta- ja käyttöoikeus. Asiakas voi kuitenkin pyytää Jälleenmyyjältä lisää hallintaoikeuksia; (ii) Asiakas voi yksinomaisen harkintansa mukaan ja milloin  tahansa Voimassaoloaikana  irtisanoa  Jälleenmyyjän hallintaoikeudet;  (iii) Asiakkaan  Tietoja  tai muihin Jälleenmyyjän tuottamia palveluita koskeviin Jälleenmyyjän yksityisyyskäytäntöihin sovelletaan Asiakkaan Jälleenmyyjänsä kanssa tekemän sopimuksen ehtoja, jotka voivat poiketa Microsoftin yksityisyyskäytännöistä; ja (iv) Jälleenmyyjä voi kerätä, käyttää, siirtää, luovuttaa tai muutoin käsitellä Asiakkaan Tietoja, mukaan lukien henkilötietoja. Asiakas antaa Microsoftille luvan antaa Jälleenmyyjälle Asiakkaan tietoja ja tietoja, jotka Asiakas  on  antanut  Microsoftille, sekä Asiakkaan Tiedot Online-palvelujen tilaamista, käyttöönottoa ja hallintaa varten.

B. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft ja sen edustajat käsittelevät henkilötietoja tämän sopimuksen aiheen edistämiseksi. Asiakas voi halutessaan osana tätä sopimusta luovuttaa Microsoftille kolmansien osapuolten (mukaan lukien asiakkaan yhteyshenkilöt, jälleenmyyjät, jakelijat, hallinnoijat ja työntekijät) henkilötietoja näiden puolesta. Asiakas hankkii kolmansilta osapuolilta soveltuvien yksityisyydensuoja- ja tietosuojalakien edellyttämät suostumukset ennen henkilötietojen toimittamista Microsoftille.

C. Yksityisyys- ja tietosuojatiedoista on lisätietoja Online-palveluiden ehdoissa. Online-palveluehtojen mukaiset sitoumukset koskevat  vain  tämän  sopimuksen nojalla hankittuja Online-palveluita, eivätkä ne koske Jälleenmyyjän tuottamia palveluita tai toimittamia tuotteita. Jos Asiakas  käyttää  ohjelmistoa  tai  palveluita, joita Jälleenmyyjä isännöi, käyttöä koskevat Jälleenmyyjän yksityisyyskäytännöt, jotka voivat olla erilaisia kuin Microsoftin.

D. Asiakas ilmoittaa lain vaatimalla tavalla Online-palvelujen käyttäjille, että heidän tietojaan voidaan käsitellä niiden luovuttamiseksi lainvalvontaviranomaisille tai muille julkishallinnon viranomaisille Jälleenmyyjän ohjeiden  tai lain  vaatimusten mukaisesti, ja Asiakas hankkii käyttäjien hyväksynnän tälle käsittelylle.

E. Asiakas nimittää Jälleenmyyjän edustajakseen olemaan  vuorovaikutuksessa Microsoftin kanssa ja toimittamaan Microsoftille ohjeet tämän 4 kohdan mukaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi.

 

5. Takuut

A. Rajoitettu takuu.

 1. Ohjelmisto. Microsoft vakuuttaa, että Ohjelmiston jokainen versio toimii olennaisilta osiltaan soveltuvan Tuotteen dokumentaatiossa kuvatulla tavalla yhden vuoden ajan siitä päivämäärästä, jona Asiakas ensimmäisen kerran saa käyttöoikeuden kyseiseen versioon. Jos Ohjelmisto ei toimi niin ja Asiakas  ilmoittaa siitä Microsoftille takuun voimassaoloaikana, Microsoft  valintansa mukaan  joko  (1)   palauttaa   Asiakkaan Ohjelmiston  käyttöoikeudesta maksaman hinnan tai (2) korjaa kyseisen Ohjelmiston tai korvaa sen toisella.
   
 2. Online-palvelut. Microsoft vakuuttaa, että jokainen Online-palvelu toimii soveltuvan Palvelutasosopimuksen mukaisesti Asiakkaan käytön aikana. Palvelutasosopimuksessa on kuvattu Asiakkaan oikeudet korvauksiin tämän takuun rikkomista koskevissa tapauksissa.

Yllä kuvatut oikeudet korvauksiin ovat Asiakkaan ainoat oikeudet korvauksiin tämän kohdan takuiden rikkomisesta. Asiakas hylkää oikeuden korvauksiin takuun rikkomuksista, jos korvausvaatimusta ei ole tehty takuuaikana.

B. Rajoitukset. Tässä sopimuksessa kuvatut takuut eivät kata ongelmia, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai tämän sopimuksen vastaisesta käytöstä, mukaan lukien järjestelmien vähimmäisvaatimusten täyttymättä jäämisestä. Nämä takuut eivät koske ilmais-, kokeiluversio-, esikatselu- tai rajoitettujen tarjouksien tuotteita tai niitä Tuotteiden osia, jotka Asiakkaan sallitaan levittää.

C. Takuiden poissulkeminen. Edellä mainittuja rajoitettuja takuita lukuun ottamatta Microsoft ei myönnä Tuotteille mitään muita takuita ja kiistää kaikki muut Tuotteiden nimenomaiset, oletetut tai lakisääteiset takuut, mukaan lukien takuut laadusta, omistusoikeudesta, oikeuksien loukkaamattomuudesta, soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

 

6. Puolustautuminen kolmansien osapuolten vaatimuksia vastaan

Osapuolet puolustavat toisiaan kaikkia ulkopuolisen kolmannen osapuolen esittämiä tämän kohdan mukaisia vaatimuksia vastaan ja maksavat kustannukset ja korvaukset, jotka vahvistetaan tuomiossa tai sovintosopimuksessa, mutta vain siinä tapauksessa, että puolustava osapuoli saa nopeasti kirjallisen ilmoituksen korvausvaatimuksesta ja sillä on oikeus hallita korvausvaatimuksen puolustusta ja sovittelua. Puolustettavan osapuolen on toimitettava puolustavalle osapuolelle kaikki pyydetty apu, tieto ja valtuutukset. Puolustava osapuoli sitoutuu korvaamaan toiselle osapuolelle avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Tässä kohdassa kuvataan tyhjentävästi osapuolten oikeudet ja vastuu tällaisista vaatimuksista.

A. Microsoftin toimesta. (1) Microsoft puolustaa Asiakasta kolmannen osapuolen vaatimusta vastaan siltä osin kuin siinä väitetään, että Microsoftin maksua vastaan toimittama Tuote tai Korjaus, jota käytetään tässä Sopimuksessa myönnetyn käyttöoikeuden puitteissa (Microsoftin toimittamasta muodosta muuttumattomana ja liittämättä sitä mihinkään muuhun), käyttää luvatta liikesalaisuutta tai suoraan rikkoo patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta kolmannen osapuolen hallintaoikeutta. Jos Microsoft ei voi ratkaista rikkomukseen liittyvää korvausvaatimusta kaupallisesti kohtuullisin ehdoin se voi oman valintansa mukaan joko: (1) muokata Tuotetta tai Korjausta tai korvaa sen toiminnallisesti vastaavalla Tuotteella tai Korjauksella tai (2) irtisanoa Asiakkaan käyttöoikeuden ja hyvittää ennalta maksetut pysyvien Käyttöoikeuksien käyttöoikeusmaksut (huomioiden viiden vuoden käytön pohjalta tasapoistoina laskettu arvonalennus) ja Online-palveluista maksetut maksut, jotka koskevat irtisanomispäivän jälkeistä käyttöjaksoa. Microsoft ei ole vastuussa vaatimuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan jatkuneesta Tuotteen tai Korjauksen käytöstä sen jälkeen, kun asiakasta on pyydetty lopettamaan se kolmannen osapuolen vaatimuksen vuoksi.

B. Asiakkaan toimesta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Asiakas puolustaa Microsoftia kolmannen osapuolen vaatimusta vastaan, jossa väitetään, että: (1) Microsoftin Online- palveluissa Asiakkaan puolesta käsittelemät Asiakkaan tiedot tai muu kuin Microsoftin ohjelmisto hyödyntää laittomasti liikesalaisuutta tai rikkoo patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta kolmannen osapuolen omistamaa oikeutta tai (2) Tuotteen tai Korjauksen käyttö Asiakkaan toimesta yksin tai yhdessä minkä tahansa muun kanssa rikkoo lakia tai vahingoittaa kolmatta osapuolta.


7. Vastuunrajoitus

Kunkin Tuotteen osalta kummankin osapuolen suurin kokonaiskorvausvelvollisuus toiselle osapuolelle tämän sopimuksen osalta rajoittuu sitovasti vahvistettuihin suoriin vahinkoihin, jotka eivät ylitä summaa, joka Asiakkaan on pitänyt maksaa kyseisistä Tuotteista tämän sopimuksen voimassaoloaikana seuraavin ehdoin:

A. Online-palvelut. Online-palveluiden osalta Microsoftin enimmäiskorvausvelvollisuus Asiakkaalle mistä tahansa tapauksesta, joka aiheuttaa korvausvaatimuksen, ei ylitä summaa, jonka Asiakas on maksanut Online-palveluista tapahtumaa edeltävältä 12 kuukaudelta. Microsoftin enimmäiskorvausvelvollisuus minkään Online-palvelun osalta ei missään tapauksessa ylitä Tilauksen aikana kyseessä olevasta Online-palvelusta maksettua summaa.

B. Ilmaiset tuotteet ja levityskelpoinen koodi. Maksutta toimitettavien Tuotteiden ja sellaisen koodin tapauksessa, jota Asiakas saa levittää kolmansille osapuolille ilman erillistä Microsoftille suoritettavaa maksua, Microsoftin kokonaisvastuu suorista vahingoista on enintään 5 000 dollaria.

C. Rajoitukset. Kumpikaan osapuoli ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään välillisistä, erityisistä, satunnaisista, seurannaisista, rangaistuskorvauksista tai rangaistuksen luonteisista vahingoista eikä seisonta-aikaan, voittojen tai tuottojen menetykseen, liiketoiminnan keskeytymiseen tai liiketoimintatietojen menettämiseen liittyvistä vahingoista riippumatta aiheuttamisen tavasta taikka vastuun perusteesta.

D. Poikkeukset. Tämän kohdan vastuurajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa, mutta ei kuitenkaan seuraaviin: (1) osapuolten 6 kohdan mukaiset velvollisuudet, ja (2) toisen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaaminen.

 

8. Tuki- ja Professional Services -palvelut

Asiakkaan Jälleenmyyjä antaa lisätietoja tämän sopimuksen nojalla ostettujen Tuotteiden saatavilla olevista tukipalveluista. Tukipalveluita voi suorittaa Jälleenmyyjä tai sen nimeämä taho, joka voi joissain tapauksissa olla Microsoft. Jos Asiakas ostaa Professional Services -palveluita tämän sopimuksen nojalla, kyseisten palveluiden toteuttamiseen sovelletaan Käyttöoikeuksien ehtoja ja määräyksiä.

 

9. MUUT EHDOT

A. Ilmoitukset. Ilmoitukset on lähetettävä rekisteröityinä postitse alla olevaan osoitteeseen.

 

Ilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen:

Microsoft Ireland Operations Limited
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18


 

Asiakas suostuu vastaanottamaan sähköisiä ilmoituksia Microsoftilta. Ilmoitukset lähetetään sähköpostitse asiakkaan Tilauksessa nimetylle tilin hallinnoijalle. Ilmoitukset tulevat voimaan vastaanottokuittauspäivänä tai sähköpostin tapauksessa silloin, kun ilmoitus on lähetetty. Asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että Tilaukseen nimettyjen tilin hallinnoijien sähköpostiosoitteet ovat oikeat ja ajan tasalla. Kyseiseen osoitteeseen lähetetty sähköposti-ilmoitus on voimassa lähettämishetkellä siitä riippumatta, vastaanottaako asiakas sähköpostiviestiä vai ei.

B. Sopimuksen siirto. Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kokonaisuudessaan eikä osittain. Microsoft on oikeutettu siirtämään tämä sopimus ilman asiakkaan lupaa mutta vain jollekin Microsoftin Konserniyhtiöistä. Kielletty määrittäminen on mitätön.

C. Sopimusehtojen erillisyys. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen osa todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimuksen muut osat pysyvät kuitenkin täysin voimassa.

D. Oikeudesta luopuminen. Jos jotakin tämän sopimuksen ehtoa ei panna täytäntöön, se ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista.

E. Ei edustajasuhdetta. Tämä sopimus ei luo osapuolten välille edustajasuhdetta, kumppanuutta tai yhteisyritystä.

F. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia. Tällä sopimuksella ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

G. Alihankkijoiden käyttö. Microsoft voi suorittaa palveluja alihankintana mutta vastata niiden suorittamisesta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

H. Microsoft itsenäisenä yrittäjänä. Osapuolet ovat itsenäisiä yrittäjiä. Asiakas ja Microsoft voivat kumpikin kehittää tuotteita itsenäisesti käyttämättä toistensa luottamuksellisia tietoja.

I. Sopimus ei ole yksinomainen. Asiakas voi halutessaan tehdä sopimuksia hankkiakseen käyttöoikeuden muiden kuin Microsoftin valmistamiin ohjelmistoihin ja palveluihin tai käyttääkseen tai markkinoidakseen tällaisia ohjelmistoja tai palveluja.

J. Sovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikka. Tähän sopimukseen sovelletaan Irlannin lakeja. Jos Microsoft nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa Asiakkaan pääkonttori sijaitsee. Jos Asiakas nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan Irlannissa. Nämä oikeusistuimen valintaa koskevat ehdot eivät estä kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltomääräyksen lievennystä immateriaalioikeuksien loukkauksen vuoksi miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta.

K. Koko sopimus. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä osapuolten välillä on sovittu sopimuksen aiheesta, ja syrjäyttää kaiken muun aiheeseen liittyvän aiemman tai parhaillaan käytävän viestinnän. Mikäli tähän sopimukseen kuuluvien asiakirjojen välillä on ristiriita, joka ei nimenomaisesti selviä kyseisistä asiakirjoista, niiden ehtoja sovelletaan laskevassa järjestyksessä seuraavasti: (1) tämä sopimus, (2) Tuotetta koskevat ehdot, (3) Online- palveluiden ehdot ja (4) muut tähän sopimukseen sisältyvät asiakirjat.

L. Voimassa pysyminen. Kaikki ehdot jäävät voimaan tämän sopimuksen päätyttyä pois lukien ehdot, jotka ovat toteutettavissa vain sopimuksen voimassa ollessa.

M. Yhdysvaltain vientirajoitukset. Tuotteisiin sovelletaan Yhdysvaltain vientirajoituksia. Asiakkaan on noudatettava kaikkia Microsoftin tuotteisiin, palveluihin ja teknologioihin sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten säännöt, kansainväliset ampumatarvikkeiden ja maanpuolustukseen liittyvien palveluiden vientiä koskevat säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden valtioiden asettamat, loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja määränpäätä koskevat rajoitukset.

N. Ylivoimainen este. Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa suorittamatta jättämisestä, joka johtuu sellaisesta syystä, josta sopijapuolen ei voida kohtuudella katsoa olevan vastuussa (kuten tulipalosta, räjähdyksestä, sähkökatkoksesta, maanjäristyksestä, tulvasta, ankarista myrskyistä, lakosta, kauppasaarrosta, työselkkauksista, siviili- tai sotilasviranomaisten toimista, sodasta, terrorismista (myös verkkoterrorismista), luonnonmullistuksista, Internet- palveluntarjoajien toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä, sääntelyviranomaisten tai valtiollisten elinten toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä (mukaan lukien lakien tai asetusten voimaantulo tai muut hallituksen toimet, jotka vaikuttavat Online-palvelujen toimittamiseen)). Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta Asiakkaan tämän sopimuksen mukaisiin maksuvelvollisuuksiin.

O. Sopimuksen solmimista koskevat oikeudet. Jos olet yksityishenkilö ja olet hyväksymässä näitä ehtoja edustamasi yhtiön puolesta, vakuutat, että sinulla on lailliset valtuudet solmia tämä sopimus kyseisen yhtiön puolesta.

P. Verkko-ostojen mitätöintiin liittyvistä oikeuksista luopuminen. Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, Asiakas luopuu oikeuksistaan mitätöidä tämän sopimuksen mukaisia ostoja minkään sellaisen lain mukaisesti, joka koskee etämyyntiä tai sähköisiä sopimuksia tai verkkosopimuksia, sekä mahdollisista oikeuksista tai velvoitteista, jotka koskevat ennalta annettavaa tietoa, vahvistamista, perumiseen liittyviä oikeuksia tai katumusaikaa.

 

10. Määritelmät

Kaikki tässä sopimuksessa esiintyvät viittaukset ”päivään” tarkoittavat kalenteripäiviä. ”Hyväksyttävä käyttökäytäntö” määritetään Online-palveluiden ehdoissa.

”Konserniyhtiö” tarkoittaa mitä tahansa juridista yhtiötä, jonka osapuoli omistaa, joka omistaa osapuolen tai joka on osapuolen yhteisessä omistuksessa. ”Omistus” tarkoittaa tämän määritelmän tarkoituksessa yli 50 prosentin omistusosuutta.

”Kulutustarjous”, ”Sitoutumistarjous” ja ”Rajoitettu tarjous” ovat Tilauksen tyyppejä ja ne on määritelty kohdassa 2.

”Asiakkaan Tiedot” on määritelty Online-palveluiden ehdoissa.

”Loppukäyttäjä” tarkoittaa ketä tahansa sellaista yksittäistä henkilöä, jonka asiakas antaa käyttää Online- palveluissa ylläpidettyjä Asiakastietoja tai Online-palveluita.

”Korjaus” tarkoittaa Tuotekorjausta, muutoksia tai parannuksia taikka niiden johdannaisia, joita Microsoft julkistaa yleisesti (kuten Tuotteen Service Pack -päivitykset) tai toimittaa Asiakkaalle tietyn ongelman korjaamiseksi.

”Käyttöoikeussivusto” tarkoittaa sivustoa http://www.microsoft.com/licensing/contracts tai sen seuraajasivustoa.

”Muut kuin Microsoftin Tiedot” on määritelty Online-palveluiden ehdoissa.

”Online-palvelut” tarkoittavat Microsoftin isännöimiä online-palveluita, jotka Asiakas tilaa tällä sopimuksella, mukaan lukien Microsoft Dynamics Online -palvelut, Office 365 -palvelut, Microsoft Azure - palvelut tai Microsoft Intune Online -palvelut.

”Online-palveluiden ehdot” tarkoittavat Asiakkaan suorittamaan Online-palveluiden käyttöä koskevia lisäehtoja, jotka on julkaistu Käyttöoikeussivustolla ja joita päivitetään ajoittain.

”Esikatseluversiot” tarkoittavat sellaisia Palvelujen tai Ohjelmistojen esikatseluita, beetaversioita tai muita ennakkoversioita tai -toimintoja, jotka Microsoft tuo saataville asiakaspalautteen saamiseksi.

”Tuote” tarkoittaa kaikkia Tuotteen ehdoissa yksilöityjä tuotteita, kuten kaikkia ohjelmistoja, Online- palveluita ja muita Web-pohjaisia palveluita Ennakkokatselut mukaan luettuina.

”Tuotteen ehdot” tarkoittavat asiakirjaa, jossa on tietoja volyymikäyttöoikeussopimuksella saatavilla olevista Microsoftin Tuotteista ja Professional Services -palveluista. Tuotteen ehdot -asiakirja julkaistaan Käyttöoikeussivustolla ja päivitetään ajoittain.

”Professional Services –palvelut” tarkoittavat Microsoftin Asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla toimittamia Tuotetuki- ja neuvontapalveluita. ”Professional Services” -palvelut eivät kata Online- palveluita.

”Jälleenmyyjä” tarkoittaa yritystä, jonka Microsoft on valtuuttanut jälleenmyymään Ohjelmiston käyttöoikeuksia ja Online-palveluiden Tilauksia tämän ohjelman puitteissa ja jonka asiakas on valinnut avustamaan Tilaukseen liittyvissä asioissa.

”Palvelutasosopimus” määrittää Online-palvelujen vähimmäispalvelutason, ja se on julkaistu Käyttöoikeussivustolla.

”Ohjelmisto” tarkoittaa sellaisia Tuotteen ehdoissa yksilöityjä Microsoft-ohjelmiston kopioita, joihin on hankittu Käyttöoikeus. Ohjelmistoon eivät sisälly Online-palvelut, mutta Ohjelmisto voi olla osa jotakin Online-palvelua.

”Tilaus” tarkoittaa Online-palveluiden liittymäsopimusta, jolla on Jälleenmyyjän määrittämä tietty Voimassaoloaika.

”Voimassaoloaika” tarkoittaa Tilauksen kestoa (esimerkiksi 30 päivää tai 12 kuukautta).

”Käyttöoikeudet” tarkoittavat Käyttöoikeussivustolla kunkin Tuotteen julkaistuja käyttöoikeuksia tai palveluehtoja, jotka päivitetään ajoittain. Käyttöoikeudet syrjäyttävät mahdollisten Tuotteen mukana toimitettujen käyttöoikeussopimusten ehdot. Microsoft julkaisee Ohjelmiston Käyttöoikeudet Tuotteen ehdoissa. Online-palveluiden Käyttöoikeudet julkaistaan Online-palveluiden ehdoissa.