Telia Palvelulaite vakuutusehdot


 

1. Vakuutetut laitteet

Vakuutus kattaa vuokra-, kauppa- tai leasingsopimuksessa (”rahoitussopimus”) mainitut laitteet.


2. Vakuutettu taho

Vakuutus koskee

Telia Finance AB
yritystunnus 556404-6661,
169 94 /
Telia Asset Finance AB,
yritystunnus 556599-4729,
169 94
Solna
Ruotsi

sekä sen sivuliikkeitä (”vakuutuksenottaja”), jotka rahoittajan ja omistusoikeuden tai takaisinotto-oikeuden omistajan tai haltijan ominaisuudessa ovat solmineet vakuutuksenantajan kanssa mainitussa rahoitussopimuksessa mainitut laitteet kattavan vakuutussopimuksen tai näitä laitteita koskevan vakuutussopimuksen.

 


3. Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus astuu voimaan laitteiden toimituspäivästä lähtien, kuitenkin viimeistään sinä ajankohtana, jona vastuu laitteista siirtyy vakuutuksenottajalle. Vakuutuksen voimassaolo päättyy rahoitussopimuksessa mainitun sopimusajan päättyessä.


4. Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa kiinteiden laitteiden osalta EU-maissa, mukaan lukien Pohjoismaissa, ja kannettavien laitteiden osalta koko maailmassa.


5. Mitä vakuutus koskee

Vakuutus kattaa äkillisen, odottamattoman ja ulkoa tulevan tapahtuman vakuutetuille laitteille aiheuttamat fyysiset vahingot tai kyseisten laitteiden menetyksen, jos kyseisten tapahtumien seurauksena laitteiden arvo vähenee tai menetetään.

Mobiililaitteiden (kuten matkapuhelinten, tablettien ja ajoneuvoihin asennettujen IT- laitteiden) osalta vakuutus kattaa vakuutettujen laitteiden äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta johtuvat fyysiset vahingot ja katoamisen, jotka johtavat laitteiden arvon heikkenemiseen tai laitteiden menettämiseen.

Tämän vakuutuksen piiriin kuuluu sellaiset Telian puhelu- ja datasiirtokustannukset jotka ovat aiheutuneet puhelimen tai muun SIM-kortillisen vakuutetun laitteen luvattoman käytön johdosta. Korvauksen saamisen edellytys on, että laitetta on käytetty luvatta varkauden tai katoamisen yhteydessä.


6. Yleiset poikkeukset

Lukuun ottamatta edellä 5. kohdassa mainittua, vakuutus ei korvaa vahinkoa tai menetystä, josta vakuutuksenottaja on saanut korvausta muusta vakuutuksenottajan ottamasta vakuutuksesta. Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, josta toimittaja tai muu henkilö on sopimuksen, takuun tai muun vastaavan sitoumuksen myötä vastuussa.


7. Erityiset poikkeukset

Korvausta ei makseta

 • sellaisista vahingoista, jotka johtuvat sisäisestä syystä tai rakenne-, materiaali- tai valmistusvian seurauksena syntyneestä laiteviasta tai ovat tämän seurausta. Tämä poikkeus ei kuitenkaan koske mobiililaitteita (kuten matkapuhelimia, tabletteja tai ajoneuvoihin asennettuja IT-laitteita) sen jälkeen, kun valmistajan lakisääteinen takuuaika on päättynyt.
   
 • mobiililaitteiden (kuten matkapuhelinten, tablettien ja ajoneuvoihin asennettujen IT-laitteiden) lisävarusteista, jotka eivät kuulu rahoitussopimukseen ja jotka liitetään vakuutukseen. Näihin kuuluvat esimerkiksi SIM-kortit, handsfree-laitteet, kuoret, suojanäytöt, kiinnitystelineet sekä akut ja muut kulutustarvikkeet. Varkaus- ja katoamistapauksissa SIM-kortti ja vakioakku kuitenkin korvataan.
   
 • vesitoimituksen yhteydessä sattuneesta häiriöstä johtuvista vahingoista
   
 • vahingoista, jotka johtuvat tietokoneviruksesta
   
 • tietokoneohjelman tai muun ohjelmiston viasta
   
 • käyttäjän virheistä tai laiminlyönneistä johtuvista vahingoista
   
 • taloudellisista jälkivahingoista, kuten lisäkustannuksista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta esimerkiksi siitä, että laitteita ei voida käyttää suunnitelmien mukaisesti
   
 • laitekohtaisten, ohjelmien tai ohjelmistojen kaltaisten kulutustavaroiden ja/tai osien vahingoista tai menetyksistä tai näiden asentamisesta, tulostuspäistä, musteesta, mustepatruunoista, ylimääräisistä modeemeista, laukuista jne.
   
 • lähetyksen aikana sattuneista vahingoista tai menetyksistä, mikäli laitteita ei ole suojattu kaupallisella pakkauksella
   
 • kavalluksen, petoksen, epärehellisyyden, luvattoman hallussapidon tai muun omaisuusrikoksen aiheuttamasta vahingosta tai menetyksestä
   
 • vähäisistä vahingoista, kuten naarmuista tai säröistä, jotka eivät vaikuta laitteiden käytettävyyteen tai jotka voidaan korjata normaalissa huollossa
   
 • kiirehtimisestä johtuvista lisäkustannuksista, kuten ylityönä tehdyistä korjauksista, nopeammasta toimituksesta maksettavista ylihinnoista tai muista kuin tavanmukaisten kuljetusmenetelmien kautta suoritetuista kuljetuksista
   
 • juoksevista ylläpito- ja hoitokuluista, kuten puhdistuksesta, säädöistä, valvonnasta, muutoksista tai huollosta, tai näistä johtuvista tai näiden seurauksena sattuneista vahingoista
   
 • kulumisen, korroosion, pinnoituksen, virheellisen käsittelyn, virheellisen asennuksen tai laiminlyödyn huollon muodossa esiintyvistä tai näiden seurauksena sattuneista vahingoista. Virheellisellä käsittelyllä ja laiminlyödyllä huollolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tuotteen käyttöohjetta ei ole noudatettu.
   
 • vahingoista, joiden syynä on laitteiden jättäminen valvonnatta ajoneuvoihin, julkisiin tiloihin tai julkiselle paikalle, ellei laitteita säilytetä erityisessä, lukitussa tilassa, jossa laitteet eivät ole ulkoa näkyvillä, tai laitteet on tarkoitettu säilytettäväksi tällaisessa ympäristössä ilman valvontaa.


8. Vakuutuksesta poissuljettu omaisuus

 • Kulutustarvikkeet


9. Turvallisuusmääräykset ja huolellisuusvaatimukset

Laitteita on käsiteltävä ja huollettava valmistajan ohjeiden sekä huolellisuus- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti ja muutenkin niin, että vahingoilta tai menetyksiltä vältyttäisiin mahdollisimman pitkälti.

Jos ohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja/tai huolellisuusvaatimuksia ei ole täytetty tai jos ohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja/tai laitteiden arvoon sekä murron yhteydessä sen varastamisriskiin nähden kohtuullisia turvallisuusvaatimuksia ei ole noudatettu, korvausta maksetaan yleensä tietyin vähennyksin. Törkeän laiminlyönnin yhteydessä korvausta pienennetään tuntuvasti ja se voi jopa jäädä kokonaan maksamatta (vähennys nollaan).

Murron yhteydessä tapahtuvissa varkaus- ja ilkivaltatilanteissa sovelletaan yleensä turvaluokkaa 1. Mikäli murtoa ei ole tapahtunut, varkaus- ja ilkivaltatapauksissa otetaan huomioon erityisesti se, miten laitteiden arvo ja varkausalttius on huomioitu toteutetuissa turvatoimissa.

Koulutustarkoituksiin käytettävät IT-laitteet, kuten koululla säilytettävät PC:t, tabletit tms., on säilytettävä lukitussa tilassa jäljempänä mainitun mukaisesti.
 

Samassa tilassa tai paikassa säilytettävät vakuutetut laitteet, joita ei ole lukittu yhteen Korvauksen edellytys Huomautus
1 tietokone lisävarusteineen Lukittu tila Vakuutettuja laitteita ei saa jättää valvomattomaan autoon**
2-9 tietokonetta Turvaluokka 2***  
10 tietokonetta tai enemmän Turvaluokka 2***.
Hyväksytty, keskukseen kytketty murtohälytin
 

Samat vaatimukset koskevat myös muita vakuutettuja laitteita ja tällöin tietokoneiden kaltaisin arvovälein.

** Lukittu auto hyväksytään kuitenkin, jos laitteet eivät ole nähtävissä ulkopuolelta ja ne on kiinteästi asennettu autoon vakuutuksenantajan hyväksymällä lukkolaitteella.

*** Turvaluokalla 2 tarkoitetaan vakuutus- ja turva-alan tavanomaisia sääntöjä.


10. Omavastuu

Tässä kohdassa mainitut valuuttamäärät viittaavat kyseessä olevan maan valuuttaan.

Omavastuut (ellei sopimuksessa lue muuta)

 • Jos kohteen jälleenhankinta-arvo on alle 2 000 SEK/NOK/DKK (200 EUR), omavastuu on 200 SEK/NOK/DKK (20 EUR).
   
 • Jos kohteen jälleenhankinta-arvo on 2 000–4 999 SEK/NOK/DKK (200–499 EUR), omavastuu on 500 SEK/NOK/DKK (50 EUR).
   
 • Jos kohteen jälleenhankinta-arvo on 5 000–19 999 SEK/NOK/DKK (500–1 999 EUR), omavastuu on 1 000 SEK/NOK/DKK (100 EUR).
   
 • Jos kohteen jälleenhankinta-arvo on 20 000–199 999 SEK/NOK/DKK (2 000–19 999 EUR), omavastuu on 3 000 SEK/NOK/DKK (300 EUR).
   
 • Jos kohteen jälleenhankinta-arvo on yli 200 000 SEK/NOK/DKK (20 000 EUR), omavastuu on 20 000 SEK/NOK/DKK (2 000 EUR).

Omavastuu on 0 SEK/NOK/DKK/EUR, mikäli siitä on sovittu rahoitussopimuksessa.

Jos vakuutuksenottajan tai muun huoltokumppanin kanssa on solmittu huoltosopimus, joka sisältyy rahoitussopimukseen, ulkoisista seikoista johtuvista vahingoista ei vähennetä omavastuuta. Tämä koskee ainoastaan kiinteästi asennettuja IT-laitteita, kuten palvelimia, ja kiinteästi asennettuja telekommunikaatiolaitteita, kuten puhelinvaihteita. (Ei kuitenkaan koske varkautta tai menetystä.)


11. Korvausperusteet

Korvaus maksetaan vain, jos ajankohta, paikka ja tapahtumien kulku voidaan määrittää ja jos laitteiden arvoon ja niiden varkausalttiuteen nähden on ryhdytty kohtuullisiin turvatoimiin.

Tässä kohdassa mainitut valuuttamäärät viittaavat kyseessä olevan maan valuuttaan. Vahingonkorvaus on enintään rahoitussopimuksen mukainen laitteiden hankinta- arvo. Koulutustarkoituksiin käytettävien IT-laitteiden osalta vahingonkorvaus on enintään rahoitussopimuksen mukainen laitteiden hankinta-arvo, ei kuitenkaan enempää kuin 100 000 SEK/NOK/DKK (10 000 EUR) yksikköä kohden.

Mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten, tablettien ja kannettavien, osalta vahingonkorvaus on enintään rahoitussopimuksen mukainen laitteiden hankinta- arvo, ei kuitenkaan enempää kuin 50 000 SEK/NOK/DKK (5 000 EUR) yksikköä kohden.

Enimmäskorvausmäärä luvattoman käytön johdosta on 5 000 SEK/NOK/DKK (500 EUR) korvaustapahtumaa kohden.

Suurin vahinkokohtainen korvaus on 20 000 000 SEK tai vastaava summa muussa valuutassa. Vahingon sattuessa laitteet korjataan tai täysvahingon sattuessa vaihdetaan.

Vakuutuksenantaja pidättää itsellään oikeuden päättää, korjataanko laitteet vai vaihdetaanko ne uusiin tai yhdenvertaisiin laitteisiin. Yhdenvertaisilla laitteilla tarkoitetaan laitteita, jotka tekniseltä suorituskyvyltään vastaavat vahingoittuneita tai menetettyjä laitteita mahdollisimman pitkälti. Vaihtolaite voi olla kunnostettu käytetty laite.

Vakuutus korvaa myös leasing-maksut sellaisten vahingoittuneiden sarjavalmisteisten kohteiden korvattavien vahinkojen osalta, joita ei ole palautettu 21 päivän kuluessa siitä, kun täydelliset vahinkoasiakirjat on toimitettu vakuutuksenantajalle. Korvausta ei makseta ensimmäisiltä 21 päivältä, ja sitä maksetaan enintään 6 kuukaudelta.

Laitteille aiheutuneista vahingoista tai niiden menetyksestä ei makseta käteiskorvausta.

Jos vakuutuksenantaja vahingon sattuessa vaihtaa laitteet tai osan niistä, vakuutuksenantajalla on oikeus vaatia vahingoittuneiden laitteiden omistusoikeutta.


12. Toimenpiteet vahingon sattuessa

Vahinkoilmoitus tehdään Telia Försäkring AB:lle tai muulle vahingonselvittelyä vakuutuksenantajan toimeksiannosta hoitavalle taholle, katso kohta 24.

Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 12 (kahdentoista) kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon vahingosta tai menetyksestä.

Vanhentumista käsitellään kohdassa 16.

Vahinkoilmoitukseen on liitettävä kaikki vahinkoselvittelyn kannalta merkitykselliset asiakirjat.

Varkaus- tai katoamistapauksessa mukaan on liitettävä poliisille tehty ilmoitus, joka sisältää luettelon varastetuista tai kadonneista laitteista.

Liittymän väärinkäytön ja luvatta käyttämisen johdosta tehdyssä korvausanomuksessa liittymän sulku ja rikosilmoitus tulee olla tehtynä viipymättä tapahtumasta. Laskuerittely on esitettävä.

Vakuutus ei ole voimassa, jos vuokralleottajan taho vilpillisessä tarkoituksessa ilmoittaa tai peittää jonkin vahinkotapahtuman arvioinnin kannalta merkityksellisen seikan tai vaikenee siitä.


13. Yleiset sopimusehdot


13.1 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu maksetaan etukäteen. Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutusajan alkaessa, vaikka vakuutusmaksua ei olisi vielä maksettu. Tämä edellyttää kuitenkin, että vakuutusmaksu suoritetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt maksuvaatimuksen. Jos maksu suoritetaan myöhemmin, vakuutuksenantaja voi peruuttaa vakuutussopimuksen päättymään vakuutussopimuslain sääntöjen mukaisesti.


13.2 Force majeure

Vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat välittömästi tai välillisesti sodasta, sodankaltaisista tapahtumista, sisällissodasta, sotaharjoituksista, vallankumouksesta, mellakoista, terrorismista, kapinasta, atomi- tai ydinprosesseista, viranomaistoimista, takavarikoinnista, lakosta, työsulusta, saarrosta tai muusta vastaavasta tapahtumasta tai liittyvät näihin.


13.3 Vanhentuminen

Oikeus korvaukseen menetetään, jos korvausta haetaan kohdassa 12. Toimenpiteet vahingon sattuessa mainitun määräajan jälkeen. Mikäli korvauksen hakija on esittänyt vaatimuksen vakuutuksenantajalle kohdassa 12 mainittujen aikarajojen sisällä, hänellä on 12 kuukautta aikaa esittää vaade tuomioistuimeen saatuaan vakuutuksenantajalta tiedon vaatimuksen esittämismahdollisuudesta. Mikäli vaatimusta ei esitetä tämän ajan kuluessa, oikeus korvaukseen menetetään.


13.4 Tahallisuus ja ennakoitavissa oleva vahinko

Vakuutuksenantaja ei vastaa vakuutuksenottajalle osittain tahallisesti aiheutetuista vahingoista. Vakuutuksenantaja ei vastaa vahingoista myöskään, jos vakuutuksenottajan katsotaan toimineen tai jättäneen toimimatta tietoisena siitä, että toiminta tai toimimatta jättäminen johtaa merkittävään vahinkoriskiin.


13.5 Törkeä huolimattomuus

Jos vahinko johtuu törkeästä huolimattomuudesta, muuten maksettavaa korvaussummaa voidaan pienentää asianhaarat huomioiden kohtuullisessa määrin.


13.6 Takaisinperintä

Siinä määrin kuin vakuutuskorvausta ei olisi oikeutetusti pitänyt maksaa, vakuutuksenottajan on palautettava summa vakuutuksenantajalle välittömästi, vaikka vakuutuksenottaja ei olisikaan ollut tietoinen maksun virheellisyydestä.


13.7 Monivakuutus

Mikäli tämän vakuutuksen mukaan vakuutettu kohde on vakuutettu myös muun vakuutuksen kautta ja mikäli tässä muussa vakuutuksessa on monivakuutusta koskeva varaus, varaus koskee myös käsillä olevaa vakuutusta.


13.8 Regressio

Vakuutuksenottajan oikeus esittää vahingosta vastuussa olevalle taholle korvausvaatimus siirtyy vakuutuksenantajalle siinä määrin kuin tämä on maksanut korvausta.

Jos vakuutuksenottaja vahinkotapahtuman satuttua luopuu oikeudestaan saada kolmannelta osapuolelta korvausta tai luopuu oikeudestaan muuhun takaisinperintään, vakuutuksenantajan korvausvelvollisuus rajoittuu vastaavasti ja maksettu vakuutuskorvaus on palautettava vakuutuksenantajalle.


13.9 Sovellettava laki ja pätevä tuomioistuin

Vakuutussopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia, mukaan vakuutussopimuslakia (2005:104).

Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Ruotsin yleisessä tuomioistuimessa, myös siinä tapauksessa, että kiista koskee ulkomailla tapahtunutta vahinkoa. Jos vakuutuksenottaja ei ole tyytyväinen vahingon yhteydessä tehtyyn päätökseen, hän voi ottaa yhteyttä Telia Försäkring AB:n ja vaatia, että vakuutuksenantaja tutkii päätöksen.

Vakuutuksenottaja voi myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan yleisessä tuomioistuimessa.


13.10 Henkilötietojen käsittely

Vakuutuksenantaja käsittelee vakuutuksenottajan henkilötietoja kussakin maassa vallitsevan henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 25 toukokuuta 2018 astui voimaan Eurooppa parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”).

Asetuksen tarkoitus on säädellä sopimuksellisten sitoumusten täyttämistä vakuutuksenottajaa kohtaan. Henkilötietoja hyödynnetään markkinointi- ja asiakasanalyyseissä, liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittämisessä, tilastollisissa tarkoituksissa, riskinhallinnassa, markkinoinnissa ja palvelujen tarjoamisessa yleisesti. Henkilötietoja saattavat käsitellä myös muut, vakuutuksenantajan kanssa vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle antaman tehtävän suorittamisessa yhteistyötä tekevät yhtiöt.

Mikäli vakuutuksenottajalla on kysyttävää aiheesta, hän voi lähettää sähköpostia vakuutuksenantajan henkilötietoasiamiehelle osoitteeseen: DPO-TC@teliacompany.com

Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä


14. Vakuutuksenantaja

Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on

Telia Försäkring AB
169 94 SOLNA
SWEDEN
Sähköposti: contact-insurance@teliacompany.com